Apel do muzeów …

Ministerstwo Starożytności, za pośrednictwem Ambasady Arabskiej Republiki Egiptu w Warszawie,  zwróciło się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą, by zgodnie z konwencją UNESCO z 1970 r. polskie muzea informowały o zamiarze zakupu lub przechowania artefaktów pochodzących  z czasów starożytnego Egiptu.

W myśl art. 7 Konwencji z dnia 17 listopada 1970 r. dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury (Dz. U. z 1974r., nr 20, poz. 106), strony niniejszej konwencji zobowiązane są między innymi do podejmowania wszelkich koniecznych środków mających na celu zapobieganie nabywania przez muzea i inne instytucje tego typu przemycanych dóbr kultury (Polski Komitet ds. UNESCO konwencje i rekomendacje) .

W sytuacji trwających od wielu lat konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie dobra kultury są szczególnie zagrożone, stając się łatwym łupem dla grup przestępczych oraz organizacji terrorystycznych.

Zachęcamy muzea, aby dokonując zakupów artefaktów pochodzących z Egiptu, Syrii, Iraku czy Libii wykazywały się szczególną ostrożnością i konsultowały zakupy za pośrednictwem NIMOZ-u z przedstawicielami kraju ich pochodzenia.

Pomocnym narzędziem do zapoznania się z niektórymi kategoriami zabytków wywożonych nielegalnie z kraju ich pochodzenia są Red List’y wydawane nakładem pracy wielu wybitnych specjalistów przez Międzynarodowy Komitet ds. Muzeów (ICOM).