Przestępczość przeciwko dobrom kultury w 2018 r.

Jak podaje statystyka policyjna, w 2018 r. stwierdzono 87 przestępstw ściganych z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  z 2018 r., poz. 2067, 2245). Jeśli chodzi o lata poprzednie, w roku 2017 stwierdzono 91 tego rodzaju przestępstw, natomiast w 2016 odnotowano ich 90.

W 2018 r. odnotowano 463 przestępstwa ścigane z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1600,2 077). Dla wybranych kategorii liczba czynów zabronionych wynosiła:

– kradzież cudzej rzeczy (art. 279 kk) – 212 przestępstw;

– kradzież z włamaniem (art.279 kk) – 214 przestępstw;

– przywłaszczenie  (art. 284) – 5 przestępstw;

W tym dla dóbr o szczególnym znaczeniu dla kultury (art. 294 par. 2 kk) stwierdzono 4 przestępstwa w przypadku kradzieży cudzej rzeczy, 5 przestępstw zakwalifikowanych jako przywłaszczenie, 5 przestępstw zniszczenia cudzej rzeczy (art. 288 kk) oraz 1 przestępstwo paserstwa (art. 291 kk).

Łącznie przestępstw z modus operandi charakterystycznym dla dóbr kultury w 2018 roku stwierdzono ogółem 550.

Warto zaznaczyć, że w ramach 214 przestępstw kradzieży z włamaniem odnotowano 3 przypadki włamań do obiektów muzealnych.

Opracowano na podstawie informacji BK KGP z 2018 r.