Przestępczość przeciwko dobrom kultury w Polsce (2020)

1. Na tle ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (u.o.z.):

W 2020 stwierdzono 187 przestępstw ściganych z ustawy o ochronie zabytków. W 2019 r. było ich 144, w 2018 – 87, w 2017 – 91, a w 2016 – 90.

Wykres uwidacznia drastyczny skok liczby przestępstw począwszy od roku 2019 – jest to o tyle ciekawe, że ogólną tendencją jest raczej spadek większości aktywność przestępczych. Na tle poprzednich lat, kiedy ich liczba oscylowała wokół 90 przypadków w roku statystycznym, rok 2019 wyróżnia się wzrostem liczby przestępstw o ponad 50 przypadków.

Rok 2020 z kolei utrzymuje zwyżkową tendencję – popełniona w nim liczba przestępstw to aż dwukrotność zanotowanej w latach 2016-2018 średniej.

O jakich rodzaju czynach czynach mowa, demonstruje poniższy wykres kołowy.

Zdecydowaną większość wspomnianych 187 zdarzeń stanowią przypadki zniszczenia lub uszkodzenia zabytku, umyślne oraz nieumyślne.

 2. Na tle ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny.

W 2020 r. stwierdzono ogółem 417 przestępstw ściganych z Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny w poszczególnych czynach zabronionych:

Artykuł 278 kk (kradzież) – 144 przestępstwa;

Art. 279 kk (kradzież z włamaniem) – 195 przestępstw;

Art. 284 kk (przywłaszczenie) – 16 przestępstw;

Art. 262 kk (znieważenie zwłok, prochów ludzkich lub miejsca spoczynku zmarłego) – 55 przestępstw;

Art. 291 kk (paserstwo umyślne) – 7 przestępstwa.

W tym w stosunku do dóbr o szczególnym znaczeniu dla kultury, o których wspomina art. 294 par. 2 kk, stwierdzono jedynie 2 przypadki paserstwa umyślnego.

Po zestawieniu przestępstw z modus operandi charakterystycznych dla dóbr kultury w 2020 r. stwierdzono ogółem 604 przestępstwa.

Opracowano na podstawie informacji BK KGP z 2020 r.