Nowe wytyczne dla konserwatorów zabytków – oręż w walce o zachowanie zieleni w miastach

Fot. MKDNiS

Komunikat ukazał się na stronie MKDNiS 07.09.2021 r.:

Wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, Generalna Konserwator Zabytków prof. IH PAN Magdalena Gawin w piśmie do marszałków województw poinformowała o wejściu w życie nowych wytycznych dla wojewódzkich konserwatorów zabytków. Ponieważ zgodnie z wytycznymi konserwatorzy nie będą pozwalać na realizację inwestycji zakładających wycinkę starodrzewia i usuwanie zieleni w celu utwardzania betonem placów i innych przestrzeni publicznych na obszarach zabytkowych, konieczna jest zmiana regulaminów konkursów, dotyczących przyznawania środków na projekty związane z rewitalizacją.

W ramach koordynowania działalności wojewódzkich konserwatorów zabytków, Generalny Konserwator Zabytków może ustalać ogólne kierunki i wytyczne określające sposób ich postępowania. Instrukcje odpowiadają aktualnym potrzebom, wskazując jednocześnie możliwe rozwiązanie aktualnych problemów, takich jak właściwie przeprowadzona rewitalizacja, czy sposób zagospodarowania historycznych rynków, placów, skwerów i układów komunikacyjnych.

Wojewódzcy konserwatorzy zabytków powinni zachęcać lokalne samorządy do utrzymania i eksponowania wartości krajobrazu kulturowego i zieleni zabytkowej, uwzględniając kompleksowo zagadnienia zarówno ochrony dziedzictwa kulturowego, jak i środowiska przyrodniczego, a także odbudowy krajobrazów, które ucierpiały wskutek rozwoju ułomnej industrializacji i urbanizacji oraz bezkrytycznego naśladownictwa wzorców obcych kulturowo. W związku z powyższym, zgodnie z wytycznymi Generalnego Konserwatora Zabytków, konserwatorzy nie będą zezwalać na realizację inwestycji zakładających wycinkę starodrzewia i usuwanie zieleni w celu utwardzania betonem placów i innych przestrzeni publicznych na obszarach zabytkowych.

Ze względu na fakt, że część wytycznych będzie miało wpływ na działania jednostek samorządu terytorialnego, Generalna Konserwator Zabytków Magdalena Gawin zwróciła się do marszałków województw, którzy są dysponentami większości środków na rewitalizację, z prośbą o odpowiednią modyfikację regulaminów konkursów dotyczących przyznawania tych środków oraz przekazanie informacji o wprowadzonych zmianach do 30 października br. Złożyła także propozycję spotkania z marszałkami w ramach telekonferencji w celu omówienia ww. tematu i zacieśniania współpracy na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.