Przestępczość przeciwko dobrom kultury w Polsce (2022)

Fot. DOZP (MP)

W 2022 stwierdzono 223 przypadków przestępstw ściganych z ustawy o ochronie zabytków, w 2021 r. było ich 230, w latach poprzednich nieco mniej, bo 2020 już 187, w 2019 r. tylko 144, a w 2018 – jedynie 89. W latach poprzedzających rok 2018 liczba przestępstw również oscylowała wokół 90 przypadków w roku statycznym.

Wykres uwidacznia zatem wzrost liczby przestępstw począwszy od roku 2019, co jest o tyle ciekawe, że ogólną tendencją jest raczej spadek większości aktywność przestępczych. W roku 2022 zanotowano nieznaczny przestępstw ściganych z ustawy o ochronie zabytków w stosunku do roku poprzedniego.

Zdecydowaną większość ze wspomnianych 223 zdarzeń z ubiegłego roku stanowią przypadki zniszczenia lub uszkodzenia zabytku, umyślne oraz nieumyślne – jest to 91% zdarzeń.

W 2022 r. stwierdzono ogółem 460 przestępstw ściganych na podstawie kodeksu karnego. Zanotowany zatem wyraźny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Pośród poszczególnych czynów zabronionych dominowały przestępstwa kradzieży oraz kradzieży z włamaniem.

Po dodaniu obu sum przestępstw otrzymujemy wynik ogółem 689 przestępstw.

Opracowano na podstawie informacji BK KGP z 2023 r.