Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Diagnoza, zapobieganie, zwalczanie

Próba postawienia nowej diagnozy odnoszącej się do ochrony dziedzictwa kulturowego przed przestępczością, bazującej na wiedzy i dotychczasowych doświadczeniach funkcjonariuszy policji, prokuratury, Straży Granicznej, Służby Celnej, pracowników Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów czy Narodowego Instytutu Dziedzictwa, jak również osób reprezentujących środowisko naukowe. Recenzje: Ochrona Zabytków

Czytaj więcej

Kolekcje i zbiory muzealne. Problematyka prawna

Niniejsza monografia jest owocem współpracy autorów zajmujących się problematyką prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego reprezentujących różne ośrodki naukowe i różne dyscypliny prawnicze. Wśród autorów są również praktycy, dla których ochrona zbiorów i kolekcji jest nie tylko przedmiotem analizy, ale i przedmiotem codziennej pracy zawodowej i źródłem problemów prawnych do rozwiązania. Pozwoliło to spojrzeć na tytułową problematykę z więcej niż jednej perspektywy. Inaczej bowiem problem ochrony zbiorów i kolekcji widzi administratywista, inaczej cywilista czy teoretyk prawa. Co…

Czytaj więcej

Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury

Powstałe z okazji setnej rocznicy wydania „Dekretu Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury” opracowanie stanowi zbiór esejów uznanych badaczy w zakresie prawa ochrony zabytków i jest qasi-komentarzem. Książka ta nie jest bowiem klasycznym prawniczym komentarzem do aktu normatywnego, bowiem – jak zauważyli redaktorzy naukowi książki – wątpliwy jest sens przygotowywania takowego do aktu już nieobowiązującego. Do każdego kolejnego artykułu został napisany autorski esej, do którego zaledwie przyczynkiem jest dany…

Czytaj więcej

Fałszerstwa dzieł sztuki. Aspekty prawne i kryminalistyczne

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie problematyki fałszerstw dzieł sztuki. W publikacji uwzględniono wszystkie aspekty karnego systemu zwalczania fałszerstw dzieł sztuki, tj.: podstawy odpowiedzialności karnej, role i zadania podmiotów rynku sztuki, ekspertów, organów administracji oraz procesowych, źródła i środki dowodowe ze szczególnym uwzględnieniem opinii biegłego oraz kary i środki karne. Rozważania poparto szerokimi wynikami badań empirycznych, jak i analizą prawno-porównawczą systemów ochrony zabytków i zwalczania fałszerstw dzieł sztuki w Niemczech, Francji i Włoszech. W monografii szczegółowo omówiono kryminalistyczne…

Czytaj więcej

Prawo ochrony zabytków

Książka jest uwieńczeniem szeroko zakrojonego projektu naukowego realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2013 r., związanego z dziesięcioleciem obowiązywania ustawy z 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Na publikację składa się łącznie 45 tekstów przygotowanych przez grono 48 autorów, przede wszystkim prawników reprezentujących większość wydziałów prawa w Polsce. Obok analizy normatywnej, zawierającej rozważania de lege lata, podjęty został trud sformułowania konkretnych postulatów de lege ferenda. W wielu miejscach rozważania zawarte w…

Czytaj więcej

Spór o kolekcję muzealną!

Spór o kolekcję muzealną!

Od kilku już lat przed holenderskim sądem toczy się spór pomiędzy Rosją a Ukrainą o zwrot kolekcji cennych eksponatów archeologicznych wypożyczonych na wystawę do Muzeum Allarda Piersona (Allard Pierson Museum) w Amsterdamie w 2014 roku. Udostępnione na wystawę artefakty, w liczbie 572, pochodziły z czterech muzeów krymskich i jednego kijowskiego i prezentowały bogatą historię Krymu jako miejsca na skrzyżowaniu kultur Europy i Azji. W sierpniu 2014 r. Muzeum Narodowe Historii Ukrainy  zwróciło się o zwrot wypożyczonych eksponatów. Sprawa znalazła…

Czytaj więcej

Sąd arbitrażowy ds. kultury rozpoczął działalność

Sąd arbitrażowy ds. kultury rozpoczął działalność

W czerwcu 2018 r., na mocy porozumienia pomiędzy Holenderskim Instytutem ds. Arbitrażu (Netherlands Arbitration Institute) a fundacją Authetication in Art w Hadze, powołano do życia międzynarodowy trybunał arbitrażowy i mediacyjny do spraw rozstrzygania  sporów dotyczących sztuki – Sąd Arbitrażowy ds. Sztuki (Court of Arbitration for Art). Nowo powołane ciało zajmować się będzie pełnym spektrum spraw w zakresie szeroko pojętej sztuki, w tym problemami autentyczności dzieł, sporami o prawa autorskie oraz kwestiami dotyczącymi  własności dóbr kultury. Więcej >>>

Czytaj więcej

Porozumienie GKZ z Komendantem KGP w sprawie zwalczania przestępczości

Porozumienie GKZ z Komendantem KGP w sprawie zwalczania przestępczości

Dnia 8 lutego 2018 roku w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Generalny Konserwator Zabytków prof. Magdalena Gawin i Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach podpisali porozumienie ws. współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury.  Podczas uroczystości  wiceminister kultury wręczyła przedstawicielom służb mundurowych, instytucji kultury i muzealników, zasłużonym w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom i prowadzeniu działalności prewencyjnej w zakresie ochrony zabytków złote odznaki „Za opiekę…

Czytaj więcej

Nielegalne poszukiwania – zmiana przepisów

Nielegalne poszukiwania – zmiana przepisów

Od 1 stycznia 2018 roku zmieniły się przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotyczące kwalifikacji czynu nielegalnych poszukiwań zabytków. Dotychczas tego typu działalność uznawana była jako wykroczenie, od tego roku jest to przestępstwo. Prowadzenie nielegalnych wykopalisk stanowi poważne zagrożenie dla dziedzictwa archeologicznego, ponieważ przedmiotem poszukiwań są najczęściej same artefakty, natomiast pomijane jest położenie zabytku w konkretnej warstwie kulturowej i odkrywanie jego kontekstu historycznego. Zaostrzenie przepisów powinno z jednej strony zniechęcić do prowadzenia nielegalnych prac niszczących…

Czytaj więcej

Restytucja Narodowych Dóbr Kultury

Restytucja Narodowych Dóbr Kultury

Zmiany w prawie W dniu 20 czerwca 2017 roku weszła w życie ustawa z  25 maja 2017 roku o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. 2017 poz. 1086), implementująca Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/60/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego. Ustawa ta reguluje podstawy restytucji dóbr kultury w celu zapewnienia jak najszerszej i efektywnej ochrony zachowanego dziedzictwa kulturowego. Jednym z najważniejszych…

Czytaj więcej
1 2