Nielegalne poszukiwania – zmiana przepisów

0

Od 1 stycznia 2018 roku zmieniły się przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotyczące kwalifikacji czynu nielegalnych poszukiwań zabytków. Dotychczas tego typu działalność uznawana była jako wykroczenie, od tego roku jest to przestępstwo.

Prowadzenie nielegalnych wykopalisk stanowi poważne zagrożenie dla dziedzictwa archeologicznego, ponieważ przedmiotem poszukiwań są najczęściej same artefakty, natomiast pomijane jest położenie zabytku w konkretnej warstwie kulturowej i odkrywanie jego kontekstu historycznego.

Zaostrzenie przepisów powinno z jednej strony zniechęcić do prowadzenia nielegalnych prac niszczących stanowiska archeologiczne, z drugiej – zachęcić poszukiwaczy skarbów,  w większości działających nielegalnie, do występowania do właściwego miejscowo wojewódzkiego konserwatora zabytków o pozwolenie na poszukiwania. Wniosek taki winien zawierać dane wnioskodawcy,  miejsce prowadzenia poszukiwań, przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia poszukiwań, program i uzasadnienie poszukiwań, a także potwierdzenie posiadania przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości lub zgodę właściciela nieruchomości na prowadzenie na danym terenie poszukiwań.

Więcej >>>

P