Przestępczość przeciwko dobrom kultury w 2018 r.

0

Jak podaje statystyka policyjna w 2018 r. stwierdzono 87 przestępstw ściganych z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U.  z 2018 r. poz. 2067,2245). Jeśli chodzi o lata poprzednie to w roku 2017 stwierdzono 91 tego rodzaju przestępstw, natomiast w 2016 odnotowano ich 90.

W 2018 r. odnotowano 463 przestępstwa ścigane z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1600,2077). Dla wybranych kategorii liczba czynów zabronionych wynosiła:

– kradzież cudzej rzeczy ( art. 279 kk) – 212 przestępstw

– kradzież z włamaniem ( art.279 kk) – 214 przestępstw

– przywłaszczenie  ( art. 284) – 5 przestępstw

W tym dla dóbr o szczególnym znaczeniu dla kultury ( art. 294 par. 2 kk) stwierdzono  4 przestępstwa w przypadku kradzieży cudzej rzeczy,  5 przestępstw zakwalifikowanych jako przywłaszczenie,  5 przestępstw zniszczenia cudzej rzeczy ( art. 288 kk) oraz 1 przestępstwo paserstwa ( art. 291 kk)

Łącznie dla przestępstw z modus operandi  charakterystycznym dla dóbr kultury w 2018 roku stwierdzono ogółem 550 przestępstw.

Warto zaznaczyć,  że 214 przestępstw kradzieży z włamaniem , odnotowano 3 przypadki  włamań do obiektów muzealnych.

Opracowano na podstawie  informacji BK KGP z 2018 r.