O bazach danych

Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem – zmiany!

0

Uprzejmie informujemy, że w związku z Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (Dz.Urz. Ministra KiDN, Warszawa, dnia 3 lipca 2018 r. poz.45), NIMOZ nie prowadzi Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Zadanie to zostało przejęte przez Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem

0

Baza danych zawierająca informacje o zabytkach skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, prowadzona przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, na podstawie ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z  2003 r.   Nr 162, poz. 1568r  oraz 2004 r. Nr 96, poz. 959 ) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U.  Nr 113, poz. 661).

Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Nowa wersja!!!

0

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zakończył tworzenie  nowej  aplikacji Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Powodem modernizacji były m.in. znaczne spowolnienie działania sytemu, trudności z przetwarzaniem danych, oraz uwagi użytkowników dotyczące wyglądu funkcjonującego  w Internecie  od  lipca 2005 r. wykazu ( https://skradzionezabytki.pl ). Nowe oprogramowanie daje możliwość skorzystania z dwóch sposobów wyszukiwania: uproszczonego i precyzyjnego. Po określeniu kryteriów właściwych dla wybranego sposobu wyszukiwania, użytkownik otrzymuje wyniki niemal natychmiast.  Zmienił się wygląd raportu  będącego wynikiem wyszukiwania. Rezultat wyszukiwania otrzymujemy w formie listy wybranych kart, ale istnieje również możliwość przeglądania wyników w układzie tabeli. Użytkownik  może wybrać…

Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Historia wykazu.

0

W lipcu 2005 r. Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych na stronach internetowych www.oozp.pl udostępnił bazę danych krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Prace nad tworzeniem katalogu gromadzącego dane o utraconych dobrach kultury rozpoczęto w końcu lat osiemdziesiątych. Początkowo zbierano dane o zabytkach utraconych z muzeów. Kwerenda objęła wszystkie polskie muzea i uwzględniła straty powstałe w wyniku kradzieży i zaginięć po roku 1970. Informacje gromadzone były w formie kart ewidencyjnych. Od 1992 r. wraz z powstaniem pierwszej komputerowej wersji bazy danych do katalogu skradzionych i zaginionych dóbr kultury na bieżąco wprowadzane były także straty, jakie ponosiły w kolejnych latach…

Rola baz danych o zabytkach w zwalczaniu przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu

0
Strona 1 z 8

Autor: Piotr Ogrodzki

Zagrożenie zabytków przestępczością.

Od wielu lat Polska znajduje się w czołówce państw europejskich zagrożonych przestępczością przeciwko zabytkom, czy szerzej traktując przeciwko dziedzictwu narodowemu. Wiedza na temat skali tej kategorii przestępstw opiera się na analizie danych publikowanych przez Komendę Główną Policji . Niestety zamieszczane w corocznych sprawozdaniach informacje są niewystarczające, by na ich podstawie dokonać kompleksowej oceny skali tego zjawiska.