1997, Pierwszy numer czasopisma “Cenne, bezcenne, utracone”

0

 nr 1/1997

“Cenne, Bezcenne, Utracone”

Od redakcji
“Cenne, bezcenne, utracone” to nowe pismo odbiegające treścią od dotychczas ukazujących się na rynku sztuki magazynów jak: “Art & Business”, “Gazeta Antykwaryczna”, “Ochrona zabytków” czy “Spotkania z zabytkami”.

Duży czy mały problem? Kradzieże dóbr kultury w Polsce

Piotr Ogrodzki
Kradzież, czy raczej szerzej powinniśmy mówić przestępczość przeciwko dobrom kultury, nie jest zjawi­skiem jednolitym. Jej struktura w ostatnich dziesięciu latach nie była poddana dogłębnej analizie naukowej.

Polskie portrety trumienne

Dorota Spychalska
Dwadzieścia lat temu pewien Francuz wyraził swoją opinię, że jedynym dorobkiem sztuki polskiej są pasy słuckie i portrety trumienne.

Urzędy celne – wojewódzcy konserwatorzy. Wspólne zadania

Stanislaw Adamski
W roku 1996 organy celne przekazały nieodpłatnie różnym muzeom państwowym 884 ikony, 203 monety i 162 inne przedmioty stanowiące dobro kultury w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. “O ochronie dóbr kultury i o muzeach”.

Zasady wywozu Zasady i tryb postępowania w sprawach dotyczących wywozu za granicę na stałe dóbr kultury lub przedmiotów o takim charakterze

Wywóz dóbr kultury za granicę dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach, po stwierdzeniu, że brak danego przedmiotu nie spowoduje uszczerbku dla dorobku kultury narodowej.

Co to jest IFAR ?

Od blisko trzech lat Ośrodek systematycznie współpracuje z jedną z nich – Międzynarodową Fundacją ds. Poszukiwania Dziet Sztuki z siedzibą w Nowym Jorku. Fundacja wydaje miesięcznik IFARreports, który dla wielu domów aukcyjnych stanowi podstawową informację o poszukiwanych przedmiotach.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za granicą inicjuje i koordynuje działania w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturalnego za granicą

Do zadań Pełnomocnika Rządu należy w szczególności: W porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych, wykonywanie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturalnego za granicą.

Informacja o Ośrodku Ochrony i Konserwacji Zabytków

Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków jest jedną ze specjalistycznych jednostek ochrony zabytków powołaną przez Ministra Kultury i Sztuki i wpisaną do rejestru Narodowych Instytucji Kultury. Działamy już 10 lat. Do końca 1995 roku do podstawowych zadań Ośrodka należało niesienie pomocy różnym jednostkom w zakresie ich ochrony i zabezpieczenia przed przestępczością i pożarem.

 

 

Cenne, bezcenne, utracone, 1997, Nr 1/97 Book Cover Cenne, bezcenne, utracone, 1997, Nr 1/97
Czasopismo - CBU
Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków
1997
16