Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem

0

Baza danych zawierająca informacje o zabytkach skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, prowadzona przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, na podstawie ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z  2003 r.   Nr 162, poz. 1568r  oraz 2004 r. Nr 96, poz. 959 ) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U.  Nr 113, poz. 661).

W bazie zgromadzone są  informacje o zabytkach skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem celem wykorzystania ich do poszukiwań, identyfikacji, analizy struktury zagrożeń i planowania działań prewencyjnych. Wykaz jest pomocnym narzędziem dla instytucji zajmujących się ściganiem przestępstw przeciwko zabytkom, służy również instytucjom i osobom fizycznym do sprawdzenia czy nabywane lub sprzedawane przedmioty zabytkowe nie pochodzą z przestępstwa. Wykaz zawiera zdjęcia i opis skradzionych lub wywiezionych nielegalnie zabytków, informacje o okolicznościach utraty i odzyskania zabytków, ogólne dane właściciela (nazwa, miejscowość) oraz informacje o nielegalnym wywozie. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zabytkami dane wprowadzane są na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez wojewódzkich konserwatorów zabytków, organy Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, prokuratury oraz dyrektorów muzeów i bibliotek, będących instytucjami kultury  (art. 23 ust. 2 Dz.U. z 2017 r. poz. 1086). Baza danych udostępniona jest w Internecie (https://skradzionezabytki.pl). Dostęp do danych zależy od przyznanych uprawnień. Na poziomie rozszerzonym z bazy korzystają: Policja, Straż Graniczna, służby celne i urzędy konserwatorskie. Poziom podstawowy jest ogólnie dostępny (brak dostępu do danych osobowych).

Administrator: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów  w Warszawie