Zgłoszenia strat

0

Rejestracja utraconych zabytków w Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem , zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 23.2 (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568), odbywa się na podstawie zgłoszenia dokonanego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, Policję, Straż Graniczną, Krajową Administracja Skarbową, prokuraturę oraz muzea i biblioteki (ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 23.2). Zgłoszenie kradzieży przez właściciela dobra kultury możliwe jest po uprzednim zawiadomieniu o przestępstwie organów ścigania (konieczny jest dokument potwierdzający wszczęcie postępowania). Ponadto wniosek o rejestrację zabytku powinien zawierać dane umożliwiające identyfikację utraconego dobra (zdjęcia, podstawowe wymiary, opis). Poniżej przykładowe wzory zgłoszeń z niezbędnymi do wprowadzenia do wykazu informacjami: